Szervezeti felépítés


Az Információs Hivatal szervezeti felépítése

Elemző Igazgatóság

A kormányzati információs igények részletezésével, lebontásával irányítja a műveleti és technikai hírszerző egységek információgyűjtő tevékenységét. Feldolgozza a humán és technikai  forrásokból, továbbá a külföldi partnerszolgálatoktól érkező titkos és bizalmas értesüléseket, dokumentumokat, valamint a nyílt forrásokból nyert, nemzetbiztonsági szempontból releváns információkat. Tájékoztató jelentéseket és elemzéseket készít a kormányzati döntés-előkészítők és a döntéshozók számára. Működteti a Hivatal szakkönyvtárát.

Ellenőrzési Osztály

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályok szerint ellenőrzi a Hivatal költségvetési gazdálkodásának hatékonyságát, gazdaságosságát és eredményességét, valamint ellenőrzi az egyes szervezeti egységek alaptevékenységének ellátását.

Műveleti Szolgálat

Működési területén külföldön, illetve külföldi irányultsággal belföldön, alapvetően humán források létesítésével és működtetésével látja el az Nbtv.-ben meghatározott feladatait.
 
Technikai Hírszerző és Informatikai Igazgatóság

Tudományos-technikai eszközökkel és módszerekkel gyűjt külföldi vonatkozású titkos és bizalmas információkat. Eszközeivel támogatja a Humán Műveleti Igazgatóság tevékenységét. Fejleszti és működteti a Hivatal védett összeköttetési rendszereit, valamint rejtjelkulcsokat gyárt. Működteti és üzemelteti a Hivatal elektronikus információs rendszereit.

Titkárság
 
Döntéshozatalra előkészíti a Hivatal egészének működését érintő előterjesztéseket. Összehangolja a Hivatal több szervezeti egységét érintő működési feladatok végrehajtását. Elkészíti a Hivatal tevékenységét átfogóan érintő beszámolókat. A Titkárság keretében jogi-igazgatási, adatkezelési-nyilvántartási, személy- és munkaügyi feladatkörrel rendelkező, valamint a nemzetközi kapcsolattartást – ezen belül a Hivatal nemzetközi együttműködését, a külföldi partnerszolgálatok budapesti összekötőivel történő kapcsolattartást és egyéb protokolláris feladatokat – bonyolító szervezeti egységek működnek.

Gazdálkodási Igazgatóság

Ellátja a Hivatal költségvetési és bérgazdálkodásával, valamint üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

Biztonsági Igazgatóság
 
Nemzetbiztonsági ellenőrzéseket, illetve belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzéseket végez, valamint ellátja a Hivatal létesítményeinek védelmét. Gondoskodik továbbá a minősített adatok védelmének felügyeletéről, koordinációjáról, végrehajtja az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat.

Hírszerző Akadémia
 
Gondoskodik a Hivatal személyi állománya számára a hírszerző szakképzés és hírszerző továbbképzés megszervezéséről és lebonyolításáról. Koordinálja és támogatja a Hivatal tudományos életben való megjelentését.