Szervezeti felépítés


Az Információs Hivatal szervezeti felépítése

Főigazgatói Kabinet

Közvetlenül támogatja a főigazgató munkáját, ellátja a főigazgató által meghatározott olyan feladatokat, amelyek egyik szervezeti egység hatáskörébe sem tartoznak, vagy több szervezeti egység feladatkörét érinthetik, valamint előkészíti és szervezi vezetői fórumok működését.

Elemző Igazgatóság

A kormányzati információs igények részletezésével, lebontásával irányítja a műveleti és technikai hírszerző egységek információgyűjtő tevékenységét. Feldolgozza a humán és technikai forrásokból, továbbá a külföldi partnerszolgálatoktól érkező titkos és bizalmas értesüléseket, dokumentumokat, valamint a nyílt forrásokból nyert, nemzetbiztonsági szempontból releváns információkat. Tájékoztató jelentéseket és elemzéseket készít a kormányzati döntés-előkészítők és a döntéshozók számára. Működteti a Hivatal szakkönyvtárát.

Műveleti Szolgálat

Működési területén külföldön, illetve külföldi irányultsággal belföldön, alapvetően humán források létesítésével és működtetésével látja el az Nbtv.-ben meghatározott feladatait.
 
Technikai Hírszerző Igazgatóság

Tudományos-technikai eszközökkel és módszerekkel gyűjt külföldi vonatkozású titkos és bizalmas információkat. Eszközeivel támogatja a Humán Műveleti Igazgatóság tevékenységét. Fejleszti és működteti a Hivatal védett összeköttetési rendszereit, valamint rejtjelkulcsokat gyárt.

Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság

Döntéshozatalra előkészíti a Hivatal egészének működését érintő előterjesztéseket. Összehangolja a Hivatal több szervezeti egységét érintő működési feladatok végrehajtását. Elkészíti a Hivatal tevékenységét átfogóan érintő beszámolókat. Az igazgatóság keretében jogi-igazgatási, adatkezelési-nyilvántartási, személy- és munkaügyi feladatkörrel rendelkező szervezeti egységek működnek. Szervezetében helyezkedik el a Hivatal Oktatási Központja.

Gazdálkodási Igazgatóság

Ellátja a Hivatal költségvetési és bérgazdálkodásával, valamint üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

Biztonsági Főosztály

Nemzetbiztonsági ellenőrzéseket, illetve belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzéseket végez, valamint ellátja a Hivatal létesítményeinek védelmét.

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály

Tervezi és szervezi a Hivatal nemzetközi kapcsolattartását, háttéranyagokat készít, protokolláris feladatokat lát el.

Ellenőrzési Osztály

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályok szerint ellenőrzi a Hivatal költségvetési gazdálkodásának hatékonyságát, gazdaságosságát és eredményességét, valamint ellenőrzi az egyes szervezeti egységek alaptevékenységének ellátását.