Kormányzati irányítás


A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) 10. § (1) bekezdésének értelmében a Hivatalt a Kormány polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős minisztere irányítja. Az Nbtv. idézett rendelkezését a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet tölti ki tartalommal, melynek értelmében a Kormány polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős tagja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

A miniszter irányító jogkörében:

  • törvényen, kormányrendeleten vagy egyéb kormányzati döntésen alapuló feladatok végrehajtása, a Kormány tagjaitól érkezett információs igények teljesítése érdekében a Hivatal részére feladatot határoz meg, illetve utasítást ad, a miniszter egyedi utasítást a főigazgató útján adhat;
  • a főigazgató előterjesztésére jóváhagyja a Hivatal szervezeti és működési szabályzatát és az állománytáblát, a titkos információgyűjtés belső eljárási és engedélyezési szabályait, a Hivatal nemzetközi kapcsolataira vonatkozó javaslatokat;
  • a Hivatal költségvetési gazdálkodása tekintetében gyakorolja a fejezetért felelős szerv vezetőjének, valamint a költségvetési szerv felügyeletéért felelős szerv vezetőjének jogszabályokban meghatározott tervezési, előirányzat-módosítási, beszámolási, információszolgáltatási, pénzügyi, valamint ellenőrzési kötelezettségeit és jogait;
  • ellenőrzi a Hivatal törvényes és rendeltetésszerű működését, feladatai végrehajtását;
  • javaslatot tesz a miniszterelnöknek a főigazgató kinevezésére és felmentésére; a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a főigazgató felett, kinevezi és felmenti helyetteseit, felettük gyakorolja a munkáltatói jogokat, intézkedik a főigazgatót, helyetteseit érintő belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzések elvégzéséről;
  • javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a tábornoki kinevezésekre, jóváhagyja a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásokba javasolt személyek kinevezését és az ilyen beosztásban lévő személyek felmentését, a főigazgató javaslatára kinevezi az ezredeseket;
  • kivizsgálja a Hivatal tevékenységével kapcsolatos panaszokat;