Közérdekű adatok megismerésének rendje


A Hivatalt a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló 180/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott adatokra vonatkozóan közzétételi kötelezettség terheli. Ezeket az adatokat bárki mindennemű személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, folyamatosan és díjmentesen megismerheti a Hivatal honlapján.

Ezen felül – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) értelmében – a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Az adatszolgáltatásnak a Hivatal az igény tudomására jutását követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon és határidőn belül tesz eleget.

Az IH-hoz közérdekű adat megismerése iránti igény az alábbi módon juttatható el:

Postacím:
Információs Hivatal
1539 Budapest, Pf.: 600
E-mail: info@ih.gov.hu

A postai levélben, illetve e-mailben küldött, valamint a közérdekűadat-igénylés létrehozása céljából működtetett weboldalon keresztül benyújtott közérdekűadat-igényléseket az IH iktatja.


1. A közérdekűadat-igénylés vizsgálata

Ha a közérdekűadat-igénylés tárgyát tekintve nem az IH az adatkezelő, és az adatkezelő kiléte nem állapítható meg, az IH a közérdekűadat-igénylőt a közérdekűadat-igénylés teljesíthetetlenségéről írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő kiléte megállapítható, az IH gondoskodik a közérdekűadat-igénylés haladéktalan továbbításáról a közérdekűadat-igénylés teljesítésére hatáskörrel rendelkező szervhez, és erről a közérdekűadat-igénylőt tájékoztatja.

Ha a közérdekűadat-igénylés nem egyértelmű, vagy ha a közérdekűadat-igénylés jogszerűsége kétséges, a kérelem érdemi vizsgálata előtt az IH felhívást küld a közérdekűadat-igénylés pontosítására. A pontosításra irányuló felhívásban az IH figyelmezteti a közérdekűadat-igénylőt, hogy ha nem ad választ, az Info tv. 29. § (1b) bekezdése alapján a közérdekűadat-igénylés teljesítésére az IH nem köteles, és ez nem minősül a közérdekűadat-igénylés teljesítése megtagadásának.

Ha a közérdekűadat-igénylés idegen nyelvű, az IH a tevékenysége szerint arra alkalmas gazdasági szereplő bevonásával gondoskodik a kérelem magyar nyelvre történő hiteles fordításáról.

Költségtérítési igény felmerülése esetén, az Info tv. 29. § (3) bekezdése szerinti költségtérítésről szóló tájékoztatót az IH megküldi a közérdekűadat-igénylőnek. A tájékoztató részét képezi az idegen nyelvű közérdekűadat-igénylés magyar nyelvre fordításának költsége is.


2. A közérdekűadat-igénylés teljesítése

A közérdekűadat-igénylés beérkezésének napja az a nap, amikor a magyar nyelvű, hiánytalan közérdekűadat-igénylés az IH iratkezelési rendszerében iktatásra kerül. Költségtérítés előírása esetén a közérdekűadat-igénylés beérkezésének napja az a nap, amikor a költségtérítést a közérdekűadat-igénylő megfizeti.

A közérdekűadat-igénylés teljesíthetősége esetén az IH az Info tv. 29. § (1), (2), (2a), (3a) és (4) bekezdésének megfelelő határidő-számítás szerint tájékoztatja a közérdekűadat-igénylőt.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum vagy dokumentumrész a közérdekűadat-igénylő által bármely okból meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, az IH gondoskodik a közérdekűadat-igénylés teljesítése során kiadásra kerülő iratmásolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéről.

Abban az esetben, ha a közérdekűadat-igénylés olyan adat megismerésére irányul, amely az IH honlapján vagy bármely más módon bárki számára hozzáférhető, az IH válasza az adat nyilvános forrásáról ad tájékoztatást, és ezzel a közérdekűadat-igénylés teljesítettnek minősül.

A közérdekűadat-igénylésre a választ az IH a beérkezett közérdekűadat-igénylés módjától függően - papíralapú vagy elektronikus formában - adja meg. Ha az igénylő elérhetőséget nem ad meg, a közérdekűadat-igénylés értelemszerűen nem teljesíthető.

A közérdekűadat-igényléseket az IH a törvény által előírt ideig megőrzi.