Szervezeti felépítés


Közvetlenül a főigazgató alárendeltségébe tartozó szervezeti egység, amely a kormányzati igények figyelembe vételével irányítja a műveleti és technikai hírszerző egységek információgyűjtő tevékenységét. Feldolgozza a humán és technikai forrásokból szerzett titkos és bizalmas értesüléseket, dokumentumokat, valamint a nyílt forrásokból nyert, nemzetbiztonsági szempontból releváns információkat. Tájékoztató jelentéseket és elemzéseket készít a kormányzati döntéselőkészítők és a döntéshozók számára. Működteti a hivatal szakkönyvtárát.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályok szerint ellenőrzi a Hivatal költségvetési gazdálkodásának hatékonyságát, gazdaságosságát és eredményességét, valamint ellenőrzi az egyes szervezeti egységek alaptevékenységének ellátását.
Működési területén külföldön, illetve külföldi irányultsággal belföldön, alapvetően humán források létesítésével és működtetésével látja el az Nbtv.-ben meghatározott feladatait.
Tudományos-technikai eszközökkel és módszerekkel gyűjt külföldi vonatkozású titkos és bizalmas információkat. Eszközeivel támogatja a Humán Műveleti Igazgatóság tevékenységét. Fejleszti és működteti a Hivatal védett összeköttetési rendszereit, valamint rejtjelkulcsokat gyárt. Működteti és üzemelteti a Hivatal elektronikus információs rendszereit.
Döntéshozatalra előkészíti a Hivatal egészének működését érintő előterjesztéseket. Összehangolja a Hivatal több szervezeti egységét érintő működési feladatok végrehajtását. Elkészíti a Hivatal tevékenységét átfogóan érintő beszámolókat. A Titkárság keretében jogi-igazgatási, adatkezelési-nyilvántartási, személy- és munkaügyi feladatkörrel rendelkező, valamint a nemzetközi kapcsolattartást – ezen belül a Hivatal nemzetközi együttműködését, a külföldi partnerszolgálatok budapesti összekötőivel történő kapcsolattartást és egyéb protokolláris feladatokat – bonyolító szervezeti egységek működnek.
Ellátja a Hivatal költségvetési és bérgazdálkodásával, valamint üzemeltetésével összefüggő feladatokat.
Nemzetbiztonsági ellenőrzéseket, illetve belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzéseket végez, valamint ellátja a Hivatal létesítményeinek védelmét. Gondoskodik továbbá a minősített adatok védelmének felügyeletéről, koordinációjáról, végrehajtja az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat.
Gondoskodik a Hivatal személyi állománya számára a hírszerző szakképzés és hírszerző továbbképzés megszervezéséről és lebonyolításáról. Koordinálja és támogatja a Hivatal tudományos életben való megjelentését.